Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Ondernemingsbeurs Disclaimer

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Small Business Publishing B.V. ("SBP B.V."), statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34079172, verstrekt door middel van deze website onder de naam de "Ondernemingsbeurs" bepaalde informatie over vragers, aanbieders en/of in het kader van de Ondernemingsbeurs te verkopen (delen van) ondernemingen of rechtspersonen of ten aanzien waarvan een andersoortige transactie zou kunnen worden bereikt. Deze informatie is afkomstig van de betreffende vragers en aanbieders, die deze informatie zelf of via intermediairs op de Ondernemingsbeurs hebben geplaatst.

2. Op de diensten van een intermediair ten behoeve van een vrager of aanbieder zijn separate algemene voorwaarden van de intermediair van toepassing. Deze en de algemene voorwaarden die SBP B.V. als overnamespecialist hanteert, zijn op de website gepubliceerd.

3. SBP B.V. is te allen tijde gerechtigd een door een gebruiker van deze website aangemaakte Persoonlijke Map van deze website te verwijderen, onder meer in geval SBP B.V. constateert dat naar haar uitsluitend oordeel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Persoonlijke Map of dat de gebruiker van deze website gedurende een periode van één jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van de Persoonlijke Map, zulks zonder dat de gebruiker van deze website daar enige rechten aan kan ontlenen. SBP B.V. is te allen tijde gerechtigd deze website en de daarin opgenomen informatie zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

4. De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze website verboden de inhoud hiervan te verveelvoudigen of in enigerlei vorm of op enigerlei wijze al dan niet tegen vergoeding aan derden ter beschikking te stellen.

5. Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Small Business Publishing BV dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

6. Op SBP B.V. rust een inspanningsverplichting ter zake van de uitvoering van de doelstelling van de Ondernemingsbeurs, zoals omschreven in punt 1. SBP B.V. aanvaardt mitsdien geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, ter zake van de resultaten van de Ondernemingsbeurs.

7. SBP B.V. verleent geen enkele garantie ter zake van de juistheid en/of volledigheid van de Gegevens in het Bestand. SBP B.V. garandeert uitdrukkelijk niet dat de op de website te koop aangeboden (delen van) ondernemingen of rechtspersonen (nog) te koop zijn, dan wel dat de op de website opgenomen Kopers (nog) de intentie hebben (een deel van een of delen van) onderneming(en) of rechtsperso(o)n(en) te kopen.

8. Onverminderd het bepaalde in punt 6 is SBP B.V. niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van: (i) het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van Gegevens die zijn opgenomen in het Bestand, (ii) het gebruik van de Gegevens die zijn opgenomen in het Bestand, (iii) het niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist functioneren van (a) de elektronische verbinding tussen Intermediairs of Geïnteresseerden en de Ondernemingsbeurs, (b) de website en (c) de ten behoeve van de Ondernemingsbeurs gebruikte soft- en hardware, alsmede (iv) misbruik en/of manipulatie door derden van de website en/of de elektronische verbinding tussen de Intermediair of Geïnteresseerden en de Ondernemingsbeurs, onder welke schade mede begrepen wordt schade als gevolg van het verloren gaan van (Gegevens in) het Bestand, alsmede bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden of welke andere schade dan ook, voor welke schade de Wederpartij SBP B.V. dan ook vrijwaart.

9. Uitsluitend indien en voor zover SBP B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst toerekenbaar mocht zijn tekortgeschoten als gevolg van opzet of grove nalatigheid, dan wel opzet of grove nalatigheid van haar medewerkers en haar aansprakelijkheid in verband daarmee bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld, kan SBP B.V. worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade.
De aansprakelijkheid van SBP B.V. is echter in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen, zodat SBP B.V. nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens SBP B.V. of welke andere schade dan ook, voor welke schade de Wederpartij SBP B.V. dan ook vrijwaart.

10. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze website gepubliceerde informatie, waaronder mede begrepen rechten betrekking hebbende op handelsnamen, merken en intellectuele eigendomsrechten, berust bij SBP B.V. dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBP B.V. is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde databestanden geheel of ten dele over te nemen.
SBP B.V. staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden die via de website van De Ondernemingsbeurs, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites